ANBI gegevens

Het bestuur bestaat uit:

 

vacature Voorzitter
Michiel Kastelijn Vice-voorzitter
Peter Dijkgraaf Secretaris
Dirk Jan Vuijk Penningmeester
Jan Roodenburg Commissaris
Randy Derks Commissaris
vacature Commissaris en Juridisch adviseur
Vacature Studenten vertegenwoordiger
Vacature Onderofficier Krijgsmacht

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en andere verenigingsfunctionarissen van de KNV Ons Leger verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Bestuursleden en andere verenigingsfunctionarissen kunnen daadwerkelijk gemaakte kosten voor activiteiten voor de vereniging declareren.

Doelstelling en hoofdlijnen actuele beleidsplan
De KNV Ons Leger staat kort gezegd voor een krijgsmacht die er toe doet. Zij zal die doelstelling uitdragen via alle haar ten dienste staande media en middelen. De KNV Ons Leger werkt samen met verenigingen met verwante doelstellingen, zoals KNV Onze Vloot, KNV Onze Luchtmacht, de KNV Reserve Officieren, de KV Eervol Ontslagen Officieren en andere.

KNV OnsLeger reikt de Prins Maurits medaille uit
De Prins Mauritsmedaille is op 6 juli 1935 ingesteld door de KNV ‘Ons Leger’. De medaille wordt als draagmedaille toegekend aan personen of organisaties, zowel binnen als buiten de krijgsmacht, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de krijgsmacht. De medaille is erkend als officiële onderscheiding en mag door personen die de medaille individueel uitgereikt kregen, gedragen worden.
De Prins Mauritsmedaille is een zelden uitgereikte en prestigieuze waardering, die onder meer werd in 2012 uitgereikt aan de CDS generaal Peter van Uhm, in 2016 aan het Korps Nationale Reserve en eind 2018 aan Omroep Max Jan Slagter. De laatste decorandus van Prins Mauritsmedaille was in september 2020 de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.

ARMEX
De KNV ‘Ons Leger’ geeft het onafhankelijke defensiemagazine ARMEX uit. Daarin staan actuele artikelen van gerenommeerde schrijvers over defensie en geopolitieke vraagstukken. Zo leest u bijvoorbeeld het commentaar van onze vereniging op de laatste defensienota, hoe de verschillende machtsblokken in de wereld –  VS, EU, Rusland, China – hun posities veilig willen stellen. In ARMEX staan de laatste ontwikkelingen over militaire doctrines en materieel in Nederland en daarbuiten. ARMEX is breed geïnformeerd, opiniërend, kritisch en goed geïllustreerd. In 2016 heeft de overgang plaatsgevonden van een blad op papier naar een geheel digitaal magazine. Desgewenst kan men zich voor € 20 abonneren op de ARMEX op papier.

Redactie Armex

Drs. A.E. de Rooij,hoofdredacteur, H.M. van der Horst, redacteur en Peter van der Wens, redactiesecretaris.
Redactie-adres: Ruitercamp 96, 3992 BX Houten, email: armex@onsleger.nl

Leerstoel De militaire geschiedenis, in het bijzonder de periode na de val van de Muur
De KNV Ons Leger mag per Koninklijk Besluit aan een universiteit in Nederland een bijzonder hoogleraar in De militaire geschiedenis, in het bijzonder de periode na de val van de Muur benoemen. Benoeming gebeurt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie NIMH. Thans wordt die leerstoel vervuld door Prof. Dr. Arthur ten Cate aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inaugurele rede op 29 april 2022. Deze leerstoel is van belang voor de studenten Internationale Betrekkingen aan met name de RU Groningen. Voor één van de studenten van deze bijzonder hoogleraar is standaard een plek als lid in het bestuur van de KNV Ons Leger.

Excursies
De KNV Ons Leger organiseert interessante excursies, lezingen, battle field tours e.d. voor haar leden en belangstellenden.

FINANCIEEL

 

             
Balans 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Liquide middelen 36.552 34.581 32.882 35.368 00.000 00.000
Vorderingen 270 300 3.300 1.170 0.000 0.000
Totaal activa 36.822 34.881 36.212 36.538 00.000 00.000
           
Eigen vermogen 36.426 34.565 35.771 36.178 00.000 00.000
Overige passiva 396 316 490 360 000 000
Totaal passiva 36.822 34.881 36.212 36.538 00.000 00.000

 

Liquide middelen zijn aangehouden banktegoeden. De KNV Ons Leger belegt haar middelen niet.
De vorderingen in 2020 en 2021 betreffen voor het overgrote deel een jaar gratis ARMEX voor afgestudeerde cadetten van de KMA wat betaald werd door Defensie.

Staat van baten en lasten

 

Baten 2019 2020 2021 2022 2023
Contributies, incl geslaagden KMA 7.830 7.250 10,564 00,000 00,000
Giften 775 760 465 000 000
Armex op papier 360 700 1.140 0.000 0.000
Advertenties 300 0 0 0 0
Rente 17 17 0 0 0
Totaal baten 9.282 8.727 12.169 00.000 00.000
         
Lasten          
Armex 7.982 6.549 6.910 0.000 0.000
Kosten leerstoel 1.546 0 0 0 0
Bestuurskosten 659 1.195 571 000 000
Website en  administratie 635 782 692 000 000
Reiskosten 498 248 359 000 000
PR en activiteiten 689 290 210 000 000
Onvoorzien 0 859 249 000 000
Totaal lasten 12.009 9.234 8.991 0.000 0.000
Resultaat -2.727 -1.196 3.178 0.000 0.000

De inkomsten van de KNV Ons Leger komen voor het overgrote deel uit de contributies van onze leden, daarnaast in volgorde van belang uit giften, abonnementen op de papieren ARMEX en advertentie-opbrengsten ( nihil).

Ongeveer 2/3 deel van onze uitgaven betreft de exploitatie van ons blad ARMEX. Daarnaast wordt geld uitgegeven aan onze leerstoel, bestuurskosten, website/administratie/ bankkosten, reiskosten bestuur en bijdrages aan onze excursies.