ANBI gegevens

Het bestuur bestaat uit:

Peter StriekVoorzitter
Michiel KastelijnVice-voorzitter
Peter DijkgraafSecretaris
Dirk Jan VuijkPenningmeester
Jan RoodenburgCommissaris
Randy DerksCommissaris
Herman SteendamCommissaris en Juridisch adviseur
VacatureStudenten vertegenwoordiger
VacatureOnderofficier Krijgsmacht

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en andere verenigingsfunctionarissen van de KNV Ons Leger verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Bestuursleden en andere verenigingsfunctionarissen kunnen daadwerkelijk gemaakte kosten voor activiteiten voor de vereniging declareren.

Doelstelling en hoofdlijnen actuele beleidsplan
De KNV Ons Leger staat kort gezegd voor een krijgsmacht die er toe doet. Zij zal die doelstelling uitdragen via alle haar ten dienste staande media en middelen. De KNV Ons Leger werkt samen met verenigingen met verwante doelstellingen, zoals KNV Onze Vloot, KNV Onze Luchtmacht, de KNV Reserve Officieren, de KV Eervol Ontslagen Officieren en andere.

KNV OnsLeger reikt de Prins Maurits medaille uit
De Prins Mauritsmedaille is op 6 juli 1935 ingesteld door de KNV ‘Ons Leger’. De medaille wordt als draagmedaille toegekend aan personen of organisaties, zowel binnen als buiten de krijgsmacht, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de krijgsmacht. De medaille is erkend als officiële onderscheiding en mag door personen die de medaille individueel uitgereikt kregen, gedragen worden.
De Prins Mauritsmedaille is een zelden uitgereikte en prestigieuze waardering, die onder meer werd in 2012 uitgereikt aan de CDS generaal Peter van Uhm, in 2016 aan het Korps Nationale Reserve en eind 2018 aan Omroep Max Jan Slagter. De laatste decorandus van Prins Mauritsmedaille was in september 2020 de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.

ARMEX
De KNV ‘Ons Leger’ geeft het onafhankelijke defensiemagazine ARMEX uit. Daarin staan actuele artikelen van gerenommeerde schrijvers over defensie en geopolitieke vraagstukken. Zo leest u bijvoorbeeld het commentaar van onze vereniging op de laatste defensienota, hoe de verschillende machtsblokken in de wereld –  VS, EU, Rusland, China – hun posities veilig willen stellen. In ARMEX staan de laatste ontwikkelingen over militaire doctrines en materieel in Nederland en daarbuiten. ARMEX is breed geïnformeerd, opiniërend, kritisch en goed geïllustreerd. In 2016 heeft de overgang plaatsgevonden van een blad op papier naar een geheel digitaal magazine. Desgewenst kan men zich voor € 20 abonneren op de ARMEX op papier.

Redactie Armex

Drs. A.E. de Rooij,hoofdredacteur, H.M. van der Horst, redacteur en Peter van der Wens, redactiesecretaris.
Redactie-adres: Ruitercamp 96, 3992 BX Houten, email: armex@onsleger.nl

Leerstoel De militaire geschiedenis, in het bijzonder de periode na de val van de Muur
De KNV Ons Leger mag per Koninklijk Besluit aan een universiteit in Nederland een bijzonder hoogleraar in De militaire geschiedenis, in het bijzonder de periode na de val van de Muur benoemen. Benoeming gebeurt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie NIMH. Thans wordt die leerstoel vervuld door Prof. Dr. Arthur ten Cate aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inaugurele rede op 29 april 2022. Deze leerstoel is van belang voor de studenten Internationale Betrekkingen aan met name de RU Groningen. Voor één van de studenten van deze bijzonder hoogleraar is standaard een plek als lid in het bestuur van de KNV Ons Leger.

Excursies
De KNV Ons Leger organiseert interessante excursies, lezingen, battle field tours e.d. voor haar leden en belangstellenden.

FINANCIEEL

Balans2018201920202021*
Liquide middelen36.55234.58132.88235.368
Vorderingen2703003.3001.170
Totaal activa36.82234.88136.21236.538
Eigen vermogen36.42634.56535.77136.178
Overige passiva396316490360
Totaal passiva36.82234.88136.21236.538

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering

Liquide middelen zijn aangehouden banktegoeden. De KNV Ons Leger belegt haar middelen niet.
De vorderingen in 2020 en 2021 betreffen voor het overgrote deel een jaar gratis ARMEX voor afgestudeerde cadetten van de KMA wat betaald wordt door Defensie.

Staat van baten en lasten

Baten201920202021
Contributies, incl geslaagden KMA7.8307.25010,564
Giften775760465
Armex op papier3607001.140
Advertenties30000
Rente17170
Totaal baten9.2828.72712.169
Lasten
Armex7.9826.5496.910
Kosten leerstoel1.54600
Bestuurskosten6591.195571
Website en  administratie635782692
Reiskosten498248359
PR en activiteiten689290210
Onvoorzien0859249
Totaal lasten12.0099.2348.991
Resultaat-2.727-1.1963.178

De inkomsten van de KNV Ons Leger komen voor het overgrote deel uit de contributies van onze leden, proefabonnementen KMA- geslaagden ( betaald door Defensie) daarnaast in volgorde van belang uit giften, abonnementen op de papieren ARMEX, advertentie-opbrengsten.

Ongeveer 2/3 deel van onze uitgaven betreft de exploitatie van ons blad ARMEX. Daarnaast wordt geld uitgegeven aan onze leerstoel, bestuurskosten, website/administratie/ bankkosten, reiskosten bestuur en onze excursies.