Decharge, van het bestuur KNV Ons Leger v.w.b. het verenigingsjaar 2022

Op basis van onderstaande 3 documenten hebben de leden bijeen op de AV 2023, op 20 april in de MUZENHOF in Ermelo, op voorstel van de Kascontrolecommissie, het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in het verenigingsjaar 2022. Op verzoek van en met instemming van de aanwezige leden is in de Begroting 2023 de verwachte inkomsten aan contributie teruggebracht van € 6800 naar € 6000.

Exploitatie 2022

Balans 2022

Begroting 2023